BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 1392/ĐA-ĐHV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

ĐỀ ÁN

Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học và đào tạo từ xa

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế liên kết đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-ĐHV ngày 22/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;

Căn cứ các văn bản pháp quy có liên quan,

Trường Đại học Vinh xây dựng Đề án tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học và hệ từ xa với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG

1. Các thông tin chung

Tên trường: Trường Đại học Vinh                        Tên tiếng Anh: Vinh University

Trụ sở chính: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: (0238) 3855452                                   Fax: (0238) 3855269

Website: www.vinhuni.edu.vn                               Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn

Năm bắt đầu đào tạo khóa 1: 1959.

Hiện tại, Trường có 1.150 cán bộ, viên chức (gồm 948 giảng viên, giáo viên và 302 cán bộ, viên chức hành chính). Trong tổng số 948 giảng viên có 04 giáo sư, 76 phó giáo sư, 68 giảng viên cao cấp, 318 tiến sĩ (chiếm 33,4% tổng số giảng viên của Trường), 562 thạc sĩ, 50 giảng viên chính.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Trường Đại học Vinh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu và biểu tượng riêng, có chức năng, nhiệm vụ:

- Đào tạo kỹ sư, cử nhân và thạc sĩ, tiến sĩ đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nước và hội nhập quốc tế.

- Đào tạo học sinh THPT chuyên, học sinh THCS, Tiểu học và Mầm non chất lượng cao.

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung bộ và cả nước.

 

 

3. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục

Sứ mạng: Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, luôn hướng tới sự thành đạt của người học.

Tầm nhìn: Trường Đại học Vinh trở thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia, thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.

Giá trị cốt lõi: Trung thực, Trách  nhiệm, Say mê, Sáng tạo, Hợp tác.

Triết lý giáo dục: Hợp tác – sáng tạo.

4. Chính sách chất lượng

Không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo trên cơ sở đổi mới chương trình, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học và tạo điều kiện tốt nhất cho người học. Đồng thời, nâng cao hiệu quả của hệ thống đảm bảo chất lượng và tham gia kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia.

5. Công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Thực hiện chủ trương "Ba công khai" của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo các ngành học, bậc học. Trường Đại học Vinh đã công bố chuẩn đầu ra của ngành đào tạo đại học hệ chính quy.

Chương trình đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học và hệ từ xa có nội dung, khối lượng và cấu trúc kiến thức theo quy định như đối với hệ đào tạo chính quy tương ứng, phù hợp với chương trình khung do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Nội dung chương trình bao gồm khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Các học phần bắt buộc của hai khối kiến thức này đều có nội dung, khối lượng và cấu trúc kiến thức giống như các học phần bắt buộc của hệ chính quy.

Trường Đại học Vinh cam kết với xã hội và người học về chất lượng đào tạo đúng theo chuẩn đầu ra đã công bố.

II. CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh:

Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe để học tập, không vi phạm pháp luật và có nguyện vọng học đại học do Trường Đại học Vinh đào tạo thuộc một trong các đối tượng sau:

- Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Thí sinh đã có bằng Trung cấp chuyên nghiệp học liên thông lên đại học;

- Thí sinh đã có bằng Cao đẳng học liên thông lên đại học;

- Thí sinh đã có bằng Đại học nay học đại học ngành khác.

- Riêng khối ngành đào tạo giáo viên thực hiện theo thông tư số 10/2018/TT-BGDĐT.

2. Hồ sơ và thủ tục đăng ký xét tuyển

Nhà trường phát hành hồ sơ miễn phí qua www.vinhuni.edu.vn (mục Tuyển sinh - Vừa làm vừa học).

2.2. Thủ tục đăng ký xét tuyển:

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển chậm nhất 01 tuần trước xét tuyển.

- Sau khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, nếu có sự thay đổi về gia đình hoặc bản thân, thí sinh phải thông báo kịp thời cho trường và trước ngày xét tuyển phải nộp bổ sung đầy đủ giấy tờ. Sau khi xét tuyển, trường không nhận các giấy tờ bổ sung.

- Đối với lớp mở tại trường, thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển; đối với lớp đặt tại địa phương thí sinh nộp 2 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển (1 bộ lưu tại trường và 1 bộ lưu tại cơ sở liên kết).

3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

4. Chỉ tiêu hằng năm: bằng 1/3 chỉ tiêu hằng năm của hệ chính quy.

5. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo hồ sơ

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT, THBT: xét điểm học bạ năm lớp 12, xếp loại học lực từ 5,0 điểm trở lên, điểm trúng tuyển từ cao đến đủ chỉ tiêu.

- Thí sinh đã có bằng Trung cấp chuyên nghiệp: xét tuyển theo điểm trung bình học tập của trình độ trung cấp, ngưỡng xét tuyển từ 5,0 điểm trở lên, điểm trúng tuyển từ cao đến đủ chỉ tiêu.

- Thí sinh đã có bằng Cao đẳng: xét tuyển theo điểm trung bình học tập của trình độ cao đẳng, ngưỡng xét tuyển từ 5,0 điểm trở lên, điểm trúng tuyển từ cao đến đủ chỉ tiêu.

- Thí sinh đã có bằng Đại học: tuyển sinh những người đã có bằng đại học cùng nhóm ngành hoặc khối thi, xét tuyển theo điểm trung bình học tập của trình độ đại học.

6. Nguyên tắc xét tuyển

- Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, theo thứ tự ưu tiên, theo học lực và chỉ lấy đến đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

- Những người không đủ hồ sơ và những người thuộc diện dưới đây không được xét tuyển:

+ Không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;

+ Những người bị tước quyền xét tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ thời hạn quy định tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày xét tuyển;

+ Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cho phép đi học.

7. Quy trình tuyển sinh

- Quảng bá, phát hành thông tin tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh, ra thông báo tuyển sinh.

- Thí sinh nộp hồ sơ tại Trung tâm GDTX Trường Đại học Vinh hoặc đơn vị liên kết.

- Thu nhận, thẩm định hồ sơ, lập danh sách trình Hội đồng tuyển sinh ra quyết định trúng tuyển.

-  Hội đồng tuyển sinh do Hiệu trưởng thành lập. Thành phần hội đồng tuyển sinh VLVH gồm: chủ tịch hội đồng tuyển sinh VLVH là Hiệu trưởng; phó chủ tịch hội đồng tuyển sinh VLVH là Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo hệ không chính quy; uỷ viên thư ký là trưởng hoặc phó Trung tâm GDTX; các uỷ viên là một số trưởng hoặc phó đơn vị liên quan trực tiếp đến công tác tuyển sinh VLVH và cán bộ công nghệ thông tin.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tuyển sinh: Tổ chức triển khai tuyển sinh VLVH theo Quy chế tuyển sinh VLVH do cơ sở đào tạo ban hành; thực hiện các công việc liên quan tới công tác tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo; tổng kết công tác tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo; thực hiện chế độ báo cáo kết quả của công tác tuyển sinh VLVH với Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành.

- Các ban giúp việc cho hội đồng tuyển sinh;

- Những người có người thân (con, vợ, chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của mình và của vợ hoặc chồng) dự thi hay xét tuyển vào cơ sở đào tạo không được tham gia hội đồng tuyển sinh VLVH và các ban giúp việc cho hội đồng tuyển sinh VLVH trong kỳ tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo.

 

8. Học phí: Nhà trường áp dụng mức học phí và lộ trình học phí cho từng năm theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

9. Cơ sở thực hiện liên kết: các đơn vị đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế liên kết đào tạo trình độ đại học. Trình tự, thủ tục và hồ sơ liên kết: Đơn vị liên kết khảo sát nhu cầu của địa phương và làm Công văn gửi Trường Đại học Vinh đề nghị mở lớp. Đơn vị liên kết gửi về Trường Đại học Vinh Công văn của UBND tỉnh, thành phố cho phép đơn vị liên kết đào tạo đại học hình thức VLVH, TX. Trường Đại học Vinh sẽ gửi công văn phúc đáp và thông báo tuyển sinh sau khi nhận được công văn cho phép mở lớp của UBND tỉnh. Tổ chức xét tuyển và công nhận thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Vinh. Ký hợp đồng đào tạo và tổ chức đào tạo bậc đại học theo Hợp đồng đã ký.

10. Đơn vị đầu mối điều hành công tác tuyển sinh: Trung tâm GDTX, Tầng 5, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh. Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0238.856364.

11. Các ngành tuyển sinh:

            11.1. Hình thức vừa làm vừa học:

TT

Tên ngành học

TT

Tên ngành học

1

Sư phạm Toán học

21

Luật Kinh tế

2

Sư phạm Vật lý

22

Báo chí

3

Sư phạm Hoá học

23

Công tác xã hội

4

Sư phạm Sinh học

24

Quản lý văn hóa

5

Sư phạm Ngữ văn

25

Khoa học môi trường

6

Sư phạm Lịch sử

26

Kỹ thuật Xây dựng

7

Sư phạm Tiếng Anh

27

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

8

Sư phạm Địa lý

28

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

9

Giáo dục Tiểu học

29

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

10

Giáo dục Mầm non

30

Công nghệ thông tin

11

Giáo dục Chính trị

31

Nuôi trồng thuỷ sản

12

Giáo dục Thể chất

32

Nông học

13

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

33

Khuyến nông

14

Sư phạm Tin học

34

Chăn nuôi

15

Quản lý Giáo dục

35

Quản lý tài nguyên và môi trường

16

Quản trị kinh doanh

36

Quản lý đất đai

17

Kế toán

37

Chính trị học

18

Tài chính-Ngân hàng

38

Quản lý nhà nước

19

Kinh tế nông nghiệp

39

Điều dưỡng

20

Luật

40

Kinh tế (chuyên ngành: Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển)

41

Việt Nam học (chuyên ngành: Du lịch)

42

Chính trị học (chuyên ngành: Chính sách công)

 

            11.2. Hình thức đào tạo từ xa:

TT

Tên ngành học

TT

Tên ngành học

1

Kế toán

5

Luật

2

Quản trị kinh doanh

6

Công tác xã hội

3

Kinh tế nông nghiệp

7

Quản lý tài nguyên và môi trường

4

Khuyến nông 

 

12. Phân tích ưu điểm của phương án tuyển sinh theo hình thức xét tuyển

- Việc tổ chức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển cho phép lựa chọn được các thí sinh có đủ điều kiện về kiến thức văn hóa, có nguyện vọng học tập nâng cao trình độ, đáp ứng công tác chuẩn hóa cán bộ ở các địa phương, xây dựng xã hội học tập.

- Giảm áp lực thi cử và chi phí của thí sinh.

- Đáp ứng nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần.

- Phù hợp với đặc thù các địa phương, nhu cầu người học.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ địa phương, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ địa phương, đáp ứng điều kiện thuận lợi cho người học.

- Phương thức xét tuyển phát huy được ưu thế của nó là tạo điều kiện thuận lợi cho những người có nhu cầu học lên để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội.

III. CAM KẾT CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Tổ chức tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.

3. Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.

4. Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Trường để xã hội và thí sinh theo dõi, giám sát.

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời đúng quy định.

6. Xử lý nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, vi phạm Quy chế.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị liên kết;

- Đ/c Hiệu trưởng (để b.c);

- Lưu: HCTH, GDTX.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


 

TS. Nguyễn Ngọc Hiền