Thực hiện thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 15/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học và Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đạo tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học

gdtx_ke_hoach_ra_soat_dieu_chinh_chuong_trinh_dao_tao_vlvh_59khdhv_0607_2021.pdf