Thực hiện Kế hoạch năm học của Nhà trường, chiều ngày 19/7/2021, Trung tâm Giáo dục thường xuyên đã tiến hành họp Tổng kết năm học 2020-2021 và Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có TS Trần Bá Tiến - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện của các Khoa, Viện, Văn phòng Đảng - Đoàn thể - Hội đồng Trường.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, sự ủng hộ của các khoa, viện đào tạo, các phòng ban, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể trung tâm. Trung tâm GDTX đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Cụ thể:

*Công tác chính trị, tư tưởng; truyền thông và cái cách hành chính

- Trong nhiệm kỳ đã chỉ đạo, đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 05 về Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm GDTX thông qua thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn và chương trình hành động của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu.

- Các cán bộ, đảng viên của Trung tâm đã tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị và thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 29, Hội nghị lần thứ 8 BCHTW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sông, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. Mỗi cán bộ của Trung tâm đều có thái độ chính trị đúng đắn, quan tâm đến tình hình trong nước và thế giới.

- Trong nhiệm kỳ qua 100% cán bộ, đảng viên của Trung tâm luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Không có cán bộ, Đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.

* Công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách và phát triển đội ngũ

- Luôn chú trọng, tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho từng cán bộ, phấn đấu phát huy thế mạnh của từng người tạo sức chuyển biến lớn trong đơn vị. Đổi mới phong cách làm việc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá, xếp loại cán bộ trong đơn vị.

- Tham gia và đóng góp ý kiến tại Hội nghị cán bộ công chức của đơn vị và Nhà trường; Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã được xác định trong Hội nghị cán bộ công chức đầu năm và được triển khai theo kế hoạch của đơn vị.

- Các cán bộ của Trung tâm thực hiện tốt các quy định của Nhà trường về công tác cải cách hành chính. Tác phong và giờ giấc làm việc ở công sở đã được các cán bộ tự giác thực hiện một cách nghiêm túc.

- Trung tâm có 2 đ/c bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, 01 đ/c đang học NCS.

* Công tác học sinh, sinh viên, học viên

- Phối hợp với phòng Công tác HSSV, đơn vị liên kết tích cực hỗ trợ người học trong việc đăng ký học, xử lý các vấn đề trong quá trình dạy học. Công tác xử lý học vụ bài bản, đúng quy chế.

- Mọi thông tin đến người học được chuyển tải kịp thời, nhằm giải đáp những vướng mắc, nhờ vậy đã làm hài lòng người học.

* Công tác tuyển sinh và đào tạo

- Tham mưu cho Nhà trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh hệ vừa làm vừa học và Đào tạo từ xa phù hợp với nhu cầu và thực tiễn.

- Hằng năm trung tâm đã tham gia “Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc các Trung tâm GDTX toàn quốc”. Đây là cơ hội giao lưu, quảng bá tuyển sinh trên cả nước.

- Thường xuyên liên hệ với các địa phương,  ĐVLK để nắm nhu cầu tuyển sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với khoa đào tạo trong việc lập thời khóa biểu, triển khai dạy học, nắm bắt tình hình sinh viên.

- Trung tâm GDTX phối hợp với ĐVLK giám sát việc thực hiện thời khóa biểu của giảng viên, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp bỏ giờ, bớt buổi.

- Tổ chức thi kết thúc học phần theo tinh thần chỉ đạo của Nhà trường, triển khai nghiêm túc, đúng quy chế.

- Trong nhiệm kỳ đã 02 lần tham mưu với Nhà trường chỉ đạo các khoa, viện đào tạo điều chỉnh chương trình hệ VLVH và Đào tạo Từ xa đúng quy định, phù hợp thực tiễn (năm 2016, 2019)

- Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, trung tâm đã triển khai phương thức đào tạo trực tuyến kết hợp truyền thống. Đặc biệt trong thời gian dịch Covid 19 phải giãn cách, phong tỏa.

- Tham mưu, triển khai đưa vào các quy chế đào tạo mới để Nhà trường ban hành nhằm phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kết thúc khóa học cấp phát bằng cho người học kịp thời, đúng quy định

Trong thời gian tới, Trung tâm GDTX sẽ tham mưu có hiệu quả công tác xây dựng, ban hành hệ thống văn bản quản lí điều hành hoạt động đào tạo Đại học không chính quy phù hợp với Luật số 34/2018/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Nghị định 99/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Kế hoạch Chiến lược phát triển của Trường Đại học Vinh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030; Nâng cao chất lượng đào tạo, triển khai áp dụng mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp với bối cảnh chung của Nhà trường. Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lí và vận hành các chương trình đào tạo.