BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Số: 92 /TB-ĐHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 23 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức bồi dưỡng, ôn tập, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản cho sinh viên, học viên

và các đối tượng khác có nhu cầu

 

Căn cứ Thông tư 03/2014/BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT/BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Bộ Thông tin Truyền thông về quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin.

Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho phép triển khai tổ chức thi và cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin theo công văn số 2338/BTTTT-CNTT ngày 12/7/2016 và công văn số 4113/BGDĐT-GDTX ngày 23/8/2016.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên, học viên đang học tập tại Trường Đại học Vinh và các đối tượng khác, đặc biệt sinh viên cuối khóa sắp tốt nghiệp cần trang bị kiến thức kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin khi nạp hồ sơ xét tuyển công chức, viên chức và các vị trí việc làm sau khi ra Trường cho cơ quan tuyển dụng lao động.

Trường Đại học Vinh thông báo tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản như sau:

1. Thời gian tổ chức học, ôn tập và thi

Các buổi tối ngày 2,4,6; 3,5,CN; ngày thứ 7,CN, hoặc theo nhu cầu đăng ký của sinh viên, học viên và người học. Địa điểm tại Trường Đại học Vinh

2. Kinh phí học bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ

2.1. Kinh phí học bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ có 2 cấp độ:

- Chương trình học 45 tiết cho các đối tượng chưa thành thạo Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin.

Sinh viên, học viên đang học tập tại Trường : 900.000 đồng

Học viên tự do ngoài Trường                        : 1.200.000 đồng

- Chương trình học 20 tiết cho các đối tượng đã thành thạo Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin.

Sinh viên, học viên đang học tập tại Trường : 800.000 đồng

Học viên tự do ngoài Trường                        : 1.100.000 đồng

Kinh phí trên đã bao gồm kinh phí học bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ

2.2. Kinh phí thi và cấp chứng chỉ cho các đối tượng không có nhu cầu học bồi dưỡng.

Sinh viên, học viên đang học tập tại Trường : 700.000 đồng

Học viên tự do ngoài Trường                        : 800.000 đồng

3. Địa điểm đăng ký và nộp kinh phí

Người học có nhu cầu đăng ký, nộp đơn và nộp kinh phí tại Phòng đăng ký học, Tổ Đào tạo-Tuyển sinh-Trung tâm GDTX, tầng 1, nhà A0, Trường Đại học Vinh.

 Đối với sinh viên, học viên có thể đăng ký theo hình thức trên hoặc qua hệ thống đăng ký học (nộp tiền qua tài khoản ngắn hạn).

Điện thoại liên hệ và hướng dẫn: Thầy Nguyễn Thanh Sơn (ĐT 0983.799.233); Cô Phan Thị Thủy (ĐT 0915396342).

  

Nơi nhận:

- Như thông báo;

- Lưu: HCTH, GDTX.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

PGS.TS. Ngô Đình Phương