BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: /HD-ĐHV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày tháng 6 năm 2017

HƯỚNG DẪN

Về việc tra cứu kết quả học tập trên hệ thống Internet

đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học và giáo dục từ xa

 

Hiện nay, Trường Đại học Vinh đã hoàn thiện Website tra cứu kết quả học tập cho sinh viên hệ Vừa học vừa làm và Giáo dục từ  xa của khóa 56, 57, 58,59. Đề nghị sinh viên  thực hiện các thao tác theo hướng dẫn sau:

 Bước 1: Truy cập trang:  www. http://student.vinhuni.edu.vn Hoặc trang:  www. http://vinhuni.edu.vn và sau đó chọn biểu tượng       

 (trên màn hình xuất hiện trang)  → HỆ THỐNG THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC  


Bước 2; Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản của bạn:

Ví dụ:Tài khoản(mã sinh viên)  153D1402011040;

Mật khẩu (ngày tháng năm sinh) 27/07/1990

Bước 3: Tra cứu điểm tổng hợp

Lưu ý:

- Mã sinh viên được quy định trong hệ thống quản lý sinh viên của Trường Đại học Vinh, yêu cầu phải nhập chính xác. Trong ô mật khẩu nhập đúng ngày tháng năm sinh của bạn.

- Trong trường hợp đã nhập đúng mật khẩu nhưng vẫn không thể truy cập, hoặc lớp chưa có danh sách mã sinh viên, cán bộ lớp liên hệ với Trung tâm GDTX, Trường Đại học Vinh theo số điện thoại: 0238 3856 364, nhà trường sẽ giải đáp.

            - Nhà trường sẽ không gửi kết quả học tập từng kỳ, sinh viên phải chủ động truy cập Internet để biết kết quả học tập của mình. Nhà trường chỉ gửi kết quả học tập toàn khóa của các lớp sau khi kết thúc chương trình đào tạo, chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Trường Đại học Vinh kính đề nghị các đơn vị liên kết và cơ sở đặt lớp thông  tin cho sinh viên được biết hướng dẫn này để tra cứu kết quả học tập.

Nơi nhận:

- Các đơn vị liên kết;

- Hiệu trưởng (để báo cáo)

- L­ưu: HCTH, GDTX.

KT.HIỆU TR­ƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Ngô Đình Phương