Nội dung chi tiết Quyết định số 726/QĐ-ĐHV ngày 17/4/2020 xem tại đây

quy_che_dao_tao_elearning_vlvh.pdf