XIII. TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Tên giao dịch quốc tế: Centre for Continuing Education

 

A. Chức năng

            Trung tâm Giáo dục thường xuyên có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức tuyển sinh, quản lý, triển khai thực hiện công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học và hệ đào tạo từ xa (VLVH, ĐTTX) bao gồm kế hoạch, nội dung, chương trình hoạt động, chất lượng dạy và học theo đúng quy chế đào tạo hiện hành.

B. Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh, địa bàn tuyển sinh hàng năm; chịu trách nhiệm chỉ đạo và cùng với các khoa đào tạo, đơn vị chức năng trong Trường tổ chức các kỳ thi tuyển sinh hàng năm. Đàm phán và ký kết hợp đồng đào tạo hệ VLVH, ĐTTX. Lập kế hoạch và lịch trình các kỳ thi học phần; phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng và các khoa tổ chức kỳ thi kết thúc học phần. Tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên.

2. Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo các ngành học, môn học cho hệ VLVH, ĐTTX. Lập kế hoạch đào tạo cho các ngành, từng lớp sinh viên theo học kỳ, năm học, khoá học. Lập kế hoạch, tổ chức và cùng với các khoa chỉ đạo các đợt thực tập chuyên môn, học tập thực tế ngoài trường.

3. Tổ chức quản lý hoạt động giảng dạy các lớp hệ VLVH, ĐTTX: Tổ chức quán triệt mục tiêu đào tạo và quản lý chương trình, kế hoạch giảng dạy, quản lý kế hoạch giảng dạy của giảng viên và giám sát việc thực hiện lịch trình, thời gian giảng dạy.

4. Quản lý học tập của sinh viên hệ VLVH, ĐTTX: Phổ biến nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình học tập, kiểm tra và thi cho sinh viên. Theo dõi nề nếp học tập, quản lý kết quả học tập của sinh viên. Xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên. Tổ chức, quản lý cấp phát văn bằng cho hệ VLVH, ĐTTX.

5. Phối hợp với Văn phòng đại diện của Trường tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa quản lý quá trình đào tạo; giữ vững và mở rộng địa bàn đào tạo.