Kết quả chi tiết ở file đính kèm. Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh...), nếu chưa đầy đủ hoặc có sai sót thì liên hệ với Tổ Đào tạo - Tuyển sinh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên (Trung tâm Đào tạo liên tục cũ), tầng 1, nhà A0 để bổ sung, chỉnh sửa trước ngày 20/02/2017. Nếu sinh viên không đính chính, cập nhật thông tin thì Nhà trường không chịu trách nhiệm

FIle kèm theo: ket_qua_svk54_dot_2112017.xls