TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM GDTX


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 17   tháng  5  năm  2016

 

 

TỜ TRÌNH


 

 

Kính trình:   Ban Giám hiệu Nhà trường

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách về quy trình ký các  loại văn bản, Trung tâm GDTX kính đề  nghị:

Ý kiến P.Hiệu trưởng phụ trách

Các loại văn bản

 

1.Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển:

- Kết quả thi tuyển sinh

- Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển.

2. Tuyển sinh bổ sung, gồm các loại văn bản sau:

 • Công văn đề nghị thi tuyển sinh bổ sung của đơn vị liên kết (ĐVLK);
 • Tờ trình của Trung tâm GDTX
 • Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển sinh bổ sung
 • Kết quả tuyển sinh, quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung.

3. Phúc đáp công văn đề nghị liên kết đào tạo của địa phương:

 • Công văn đề nghị của ĐVLK
 • Công văn phúc đáp của Trường Đại học Vinh.

  4. Thông báo tuyển sinh:

 • Công văn của Ủy ban ND tỉnh gửi Bộ GD-ĐT, Trường Đại học Vinh
 • Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Vinh.

  5. Quyết định công nhận tốt nghiệp:

 • Kết quả thi tốt nghiệp
 • Quyết định công nhận tốt nghiệp.

  6. Quyết định chuyển lớp:

 • Đơn đề nghị của sinh viên
  • Công văn đề nghị chuyển lớp của ĐVLK
 • Quyết định chuyển lớp của Trường Đại học Vinh.

7. Quyết định miễn học và bảo lưu kết quả học tập:

 • Đơn đề nghị của sinh viên (kèm bằng TN đại học và bảng điểm có chứng thực) có xác nhận của ĐVLK
 • Quyết định của Trường Đại học Vinh.

Lưu ý: Tất cả văn bản trên đều có ký nháy của Lãnh đạo Trung tâm GDTX và của phòng Hành chính tổng hợp

 

Trung tâm GDTX Giám đốc

 

 

 

 

Phạm Ngọc Tân