BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: /TB-ĐHV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Luật

tại Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Để phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao trình độ của cán bộ, nhân dân tại tỉnh  Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Luật tại Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

1.1. Liên thông từ Trung cấp lên đại học ngành Luật, hệ vừa làm vừa học: Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe để học tập, không vi phạm pháp luật và có bằng trung cấp chuyên nghiệp một trong các ngành sau: Luật, Pháp lý, An ninh, Cảnh sát, Chính trị - hành chính, Dịch vụ pháp lý, Công chứng, Kỹ thuật hình sự, Điều tra trinh sát an ninh, Điều tra trinh sát cảnh sát, Quản lý xuất nhập cảnh, Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Quản lý trật tự an toàn giao thông, Quản lý  giáo dục và cải tạo phạm nhân, Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở, Biên phòng, Hành chính - Văn thư, Kiểm sát. Chỉ tiêu 01 lớp, số lượng 80 sinh viên. Thời gian đào tạo: 3,0 năm.

1.2. Văn bằng 2 ngành Luật, hệ vừa làm vừa học: Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe để học tập, không vi phạm pháp luật và đã có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành Luật. Chỉ tiêu 01 lớp, số lượng 60 sinh viên. Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

2. Nơi đặt lớp: Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên.

3. Kinh phí đào tạo: Do người học đóng, mức học phí theo quy định chung của Nhà trường đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học trên toàn quốc.

4. Hồ sơ: Thí sinh làm hồ sơ theo mẫu do Trường Đại học Vinh đăng tải tại website vinhuni.edu.vn, mục Tuyển sinh/Vừa làm vừa học; khai và nộp tại Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên.

5. Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Vinh tổ chức xét tuyển và công nhận thí sinh trúng tuyển theo quy chế đào tạo. Dự kiến thời gian xét tuyển và gọi thí sinh nhập học và đầu tháng 11/2018. Dự kiến thời gian học kỳ I bắt đầu từ cuối tháng 11/2018.

6. Tổ chức đào tạo: Sinh viên học chương trình được biên soạn cho hệ vừa làm vừa học có nội dung như chương trình đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Vinh. Mỗi năm học 2 kỳ, học vào thứ Bảy và Chủ nhật. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được Trường Đại học Vinh cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân, danh hiệu Cử nhân Luật, hình thức vừa làm vừa học.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Trường TC nghề Thái Nguyên;

- Đ/c Hiệu trưởng (để b/c);

- Lưu HCTH, GDTX.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

GS.TS. Thái Văn Thành