TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Thời gian CT tại TT

Chuyên môn được đào tạo

1

Bùi Gia Quang


Giám đốc

GVC.TS

1996-2000

Toán

2

Chu Học Hiệu


P.Giám đốc

CN

1996-2000

Văn học

3

Trần Thị Hòa

1956

CV

CN

1996-2004


4

Phan Đình Hường

1950

CV

CN

1996-2010

Vật lý

5

Nguyền Đình Thể

1953

Giám đốc

GVC.ThS

1999-2010

GDCT

6

Nguyễn T. Hải Sinh

28/10/1973

CV

ThS

2004-2015

Văn học

7

Nguyễn Huy Hùng

14/02/1979

CV

ThS

2010-2016

Tiếng Anh

8

Phạm Ngọc Tân

01/01/1957

Giám đốc

PGS.TS

2004-2017

Lịch sử

9

Bùi Văn Dũng

19/10/1961

PGĐ

ThS

Từ 2001

QL Giáo dục

10

Lê Văn Hậu

20/5/1961


ThS

Từ 2007

PPGD Vật lý

11

Lê Duy Linh

12/01/1979

CV

ThS

Từ 2010

Sinh học

12

Nguyễn An Hòa

24/02/1974

CV

ThS

Từ 2008

QL Giáo dục

13

Hoàng Thị Lê

25/02/1991


CN

Từ 2015

Luật

14

Hoàng Mạnh Hùng

26/01/1957


TS

2012-2017

Văn học

15

Lê Hoài Thanh

10/02/1966


ThS

1996-2009

Từ 2013

Toán học

16

Nguyễn Văn Quỳnh

05/02/1986


CN

Từ 2012

Văn học

17

Phùng Quang Dương

30/7/1978


ThS

Từ 2016

QLGiáo dục

18

Nguyễn Đình Tuấn

10/12/1977


ThS

Từ 2016

Luật học