BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 238/TB-ĐHV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 05 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh đã thống nhất giữa Trường Đại học Vinh với các đơn vị liên kết, chúng tôi thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học như sau:

  1. Tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai. Tuyển sinh ngành Luật (100 chỉ tiêu) và ngành Xây dựng (70 chỉ tiêu). Địa chỉ: phố Vạn Hoa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, điện thoại: 0203 842 118; ttktth@laocai.edu.vn; http//ttgdtxlaocai.vn;
  2. Tại Trường Trung cấp Công đoàn Nam Định.  Tuyển sinh ngành Luật (100 chỉ tiêu), ngành Quản lý kinh tế (60 chỉ tiêu), ngành Giáo dục chính trị (60 chỉ tiêu) và ngành Công tác xã hội (60 chỉ tiêu). Địa chỉ: Trường Trung cấp Công đoàn Nam Định, Thành phố Nam Định, điện thoại: 0914 917 668, email: hoangtrinhcdnd@gmail.com
  3. Tại Trường Trung cấp Asean (tỉnh Bắc Giang).  Tuyển sinh ngành Luật, (100 chỉ tiêu), ngành Xây dựng (70 chỉ tiêu) và ngành Kinh tế nông nghiệp (60 chỉ tiêu). Địa chỉ: tòa nhà số 4C, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, điện thoại: 0978 532 798; ongthithaoyd@gmail.com; ctb@au.edu.vn.
  4. Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương.  Tuyển sinh ngành Luật (100 chỉ tiêu), ngành Công tác xã hội (60 chỉ tiêu), ngành Kế toán (100 chỉ tiêu) và ngành Quản lý đất đai (90 chỉ tiêu). Địa chỉ:  số 310, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, điện thoại: 0983 515 909, email:  hohoahd@gmail.com, nguyensonninh.hd@gmail.com
  5. Tại Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên. Tuyển sinh ngành Luật (100 chỉ tiêu). Địa chỉ:  số 12, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, điện thoại:  0915201197 ; email: Thaibinh.tn74@gmail.com
  6. Tại Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Điện Biên. Tuyển sinh ngành Luật (100 chỉ tiêu) và ngành Công tác xã hội (80 chỉ tiêu). Địa chỉ:  tổ 34, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, điện thoại: 0918101102, 0230.3810.163, email: trandungcdktdb@gmail.com

Trường Đại học Vinh trân trọng thông báo !

Nơi nhận:                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như k/g;                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Đ/c Hiệu trưởng (b/c);

- Lưu: HCTH, ĐTTX.

 

 

 

http:http:  TS. Trần Tú Khánh